Set poreskih zakona

30.05.2013

Objavljen je set poreskih zakona koji su izmenjeni i čije odredbe stupaju na snagu u različitim rokovima. Za detalje konsultujte svoje knjigovodstvo kako bi se utvrdilo šta sve od tih promena utiče na vaše poslovanje.

Zakoni koji su doneti, odnosno promenjeni:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Neke od promena:

 • Smanjena je stopa poreza na zarade sa 12% na 10%
 • Povećan je neoporezivi iznos zarade sa 8.776 dinara na 11.000 dinara
 • Povećana je stopa doprinosa za PIO za zarade koja se plaća na teret zaposlenog sa 11% na 13% (stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca ostala je nepromenjena 11%)
 • Stopa doprinosa za PIO za ostala primanja (autorski ugovor, ugovor o delu itd.) povećana je sa 22% na 24%
 • Povećan je cenzus za paušalno oporezivanje sa 3 miliona na 6 milion.
 • U spisak delatnosti koje ne mogu da budu paušalno oporezovani dodate su još neke delatnosti
 • Nova poreska prijava za plaćanje poreza i doprinosa za zarade
 • Porez na imovinu u vlasništvu firmi će se plaćati na tržišnu vrednost koju određuje lokalna samouprava, odnosno po "fer vrednosti" iz poslovnih knjiga
 • Uvodi se samooporezivanje kod preduzetnika i pojam "lične zarade"